Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van PaddockTweaks. Als je iets bij ons bestelt, zijn deze voorwaarden van toepassing. Onze tip is om ze op te slaan, zodat je ze altijd makkelijk terug kunt vinden.

Begrippen
Bepaalde woorden zie je verschillende keren terugkomen in deze algemene voorwaarden. Hieronder lees je de betekenis van deze woorden:
PaddockTweaks: de eenmanszaak PaddockTweaks, gevestigd te Nunspeet, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68255489, hierna “PaddockTweaks” genoemd, maar ook wordt “ons” en “wij” gebruikt om PaddockTweaks aan te geven;
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat om producten te kopen van PaddockTweaks, ook wel aangeduid met “jou” en “jij”;
Overeenkomst: elke afspraak of overeenstemming tussen jou en PaddockTweaks, waarbij jij producten van ons koopt;
Schriftelijk: zowel communicatie per post, maar ook per e-mail;
Elektronische weg: via het internet, dus via onze webshop;
Aanbod: de producten zoals zij op de website van PaddockTweaks worden gepresenteerd en te koop worden aangeboden;
Website: de website www.paddocktweaks.nl

Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
Als jij bij PaddockTweaks spullen koopt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Mocht jij zelf algemene voorwaarden gebruiken (als je bijvoorbeeld zelf een bedrijf hebt), dan zijn deze voorwaarden niet van toepassing.

We kunnen in overleg altijd afwijken van de voorwaarden zoals die hier zijn opgeschreven. Dat is geldig zodra we dat allebei schriftelijk hebben bevestigd.

Hoe ontstaat er een overeenkomst tussen ons?
Wij bieden op onze website producten aan. Dat is ons aanbod. Als jij besluit om deze producten te kopen, is er sprake van aanvaarding van ons aanbod. Jij wil namelijk graag bij ons kopen. Nadat jij de producten in je winkelmandje hebt gelegd én ze hebt betaald, is er een overeenkomst tussen ons tot stand gekomen.

De koop en verkoop gaat via elektronische weg. Nadat wij jouw bestelling hebben ontvangen, ontvang jij een bestelbevestiging.

Het kan gebeuren dat wij een typefout maken op de website. Als jij begrijpt of zou moeten begrijpen dat dit een kennelijke vergissing of verschrijving is, kunnen wij niet aan dat aanbod gehouden worden. Uiteraard zullen wij je zo snel mogelijk op de hoogte stellen als we ontdekken dat dat is voorgekomen.

Betaling
Al onze prijzen zijn inclusief btw. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs de prijs die je ziet. Bij het afronden van jouw bestelling, kies je de verzendmethode en zie je de bijbehorende kosten.

Je moet jouw bestelling direct betalen. De producten worden altijd onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Dat betekent dat ze ons eigendom blijven, totdat jij volledig aan je betalingsverplichting hebt voldaan.

Verzending en levertijd
Onze producten worden in kleine series geproduceerd en beperkt op voorraad gehouden. Levertijden zijn daarom indicatief. Neem voor actuele levertijden contact met ons op.

Verzending vindt plaats nadat volledige betaling is ontvangen.

Na aflevering van het pakket op het opgegeven afleveradres, gaat het risico voor de producten over op jou. Als je als Koper kiest voor een andere bezorgdienst dan die wordt aangeboden door PaddockTweaks, gaat het risico over op het moment dat wij het pakket afgeven bij de betreffende bezorgdienst. Als je de bestelling zelf ophaalt bij ons, gaat het risico over op het moment dat jij de producten in handen krijgt.

Herroepingsrecht (retourneren, wettelijke bedenktermijn)
Alleen jij een natuurlijk persoon bent en niet handelt in de uitoefening van jouw beroep of bedrijf, kun je een beroep doen op dit artikel. De wettelijke bedenktermijn houdt in dat jij het recht hebt om de overeenkomst met PaddockTweaks kosteloos te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Je hoeft als Koper geen reden op te geven waarom je dit doet.

De termijn van 14 dagen gaat in:
• op het moment dat jij of een door jou aangewezen derde de bestelling heeft ontvangen;
• als er meerdere producten uit één bestelling in verschillende leveringen worden verstuurd: op het moment dat jij óf een door jou aangewezen derde het laatste product uit de bestelling heeft ontvangen;

Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met de producten. Je mag de producten uitpakken of gebruiken op een manier die nodig is om de aard en kenmerken vast te stellen. Daarbij is het uitgangspunt dat je het product niet anders mag gebruiken of inspecteren dan dat je in een winkel zou mogen doen.

Als er sprake is van waardevermindering door gebruik dat verder gaat dan hiervoor bedoeld, ben je aansprakelijk voor de daaruit volgende waardevermindering.

Als je een beroep wil doen op het herroepingsrecht, vragen we je om een mail te sturen naar info@paddocktweaks.nl. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk bevestigen.

Je moet de producten uiterlijk veertien dagen na het doen van deze melding terugsturen naar ons. Indien redelijkerwijs mogelijk, moet dit gebeuren in de originele staat en verpakking.

Uiterlijk veertien dagen nadat wij de producten retour hebben ontvangen, zal worden overgegaan tot uitbetaling van het aankoopbedrag op dezelfde manier als er is betaald.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

Als Koper moet je zelf de kosten voor de retourzending betalen.

Garantie
Onze producten voldoen aan de specificaties zoals vermeld op de website en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid voor normaal gebruik.

Producten van PaddockTweaks hebben één jaar garantie, maar wij benadrukken dat de garantie vervalt als je de onderhoudsvoorschriften (uit de handleiding) niet naleeft. De garantie vervalt ook als je zelf aanpassingen of wijzigingen aan de producten hebt aangebracht of dat door een derde hebt laten doen.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie zoals bedoeld in dit artikel in het geval van beschadiging door opzet of nalatigheid, bij normale slijtage en/of bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van normaal gebruikelijke omgang met de producten. Hieronder bedoelen we ook het gebruiken van de producten voor een ander doel dan waarvoor ze bestemd zijn.
Als je gebruik wilt maken van de garantie zouden wij graag een e-mail ontvangen met een duidelijke omschrijving en foto’s. In overleg kan je het product vervolgens ter reparatie aanbieden te Nunspeet. Eventuele verzendkosten zijn voor jouw rekening.

Is het ontvangen product defect?
Defecten dienen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering aan ons kenbaar gemaakt te worden, liefst eerder. Als ons product beschadigd afgeleverd wordt, horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Pak het product niet verder uit en neem foto’s van de beschadigingen. Wij zullen vervolgens ons best doen je zo snel mogelijk te helpen.

Eventuele verzendkosten binnen Nederland zijn in dit geval voor onze rekening.

Aansprakelijkheid
Als je schade ondervindt als gevolg van een product dat je bij PaddockTweaks hebt gekocht, dan zijn er twee situaties te onderscheiden.

Producten waarvan wij producent zijn
Dit zijn producten waarvoor wij op basis van de wet worden gezien als producent. Als je schade lijdt door dergelijke producten, geldt dat wij alleen voor directe schade aansprakelijk gesteld kunnen worden. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat je voor het product hebt betaald. Indien onze verzekering tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar in dit specifieke geval uitkeert. We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

Producten waarvan wij geen producent zijn
Voor deze producten dient de producent aangesproken te worden. Wij zullen je in dat geval de contactgegevens van de producent verstrekken zodat je het met hen kunt afwikkelen. Wij zijn hier verder nooit een partij in.

Overmacht
Het kan voorkomen dat wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet kunnen nakomen als gevolg van overmacht. Als dat het geval is, zullen we dit zo snel mogelijk bij jou kenbaar maken. De nakoming van de overeenkomst wordt in dat geval net zo lang opgeschort als de overmacht duurt.

Je kunt denken aan ziekte, maar ook zaken zoals brand, waterschade, overstroming, werkstaking bij bezorgdiensten, overheidsmaatregelen, een pandemie of epidemie of bijvoorbeeld rellen. Ook indien deze situaties zich bij onze leveranciers voordoen, kunnen wij ons op overmacht beroepen.

Klachten
Heb je een klacht over PaddockTweaks? Dat horen we dat graag op het e-mailadres info@paddocktweaks.nl. Dan zullen we samen naar een oplossing zoeken.

Als jij een consument bent, kan je ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform. Dit kan via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
Klachten die gaan over privacy, kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Slotbepalingen
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht waar jij woont. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Tenzij er dwingendrechtelijke regels zijn die de bevoegdheid van een andere rechter aanwijzen, zullen alle geschillen tussen PaddockTweaks en Koper worden voorgelegd bij de bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van PaddockTweaks.

Het kan voorkomen dat één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken. Dat heeft dan geen gevolgen voor de rest van de bepalingen, die blijven gewoon geldig. Voor de bepaling die nietig blijkt, zullen wij samen een nieuwe bepaling opstellen, waarmee we de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht nemen.

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in meerdere talen. Bij uitleg- of interpretatieverschillen tussen de verschillende taalversies, heeft de Nederlandse versie voorrang.

Mei 2022